ME, 生于塞外草原,游学九朝古都,而今奋斗于魔都,Coding为生, 常自恨才拙,毕业N年,未敢疏懒,兴之所至,常commit于 Github,码字于Blog,得随笔几篇,有小作品若干。负登天之志,乏兰台之才,虽信天道酬勤,惜乎知易行难,聊以自解而已。


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
{
"Name": "FrankFan",
"address": {
"country": "China",
"city": "ShangHai"
},
"hobby": [
{
"programming": [
"javascript", "csharp", "nodejs", "php", "sql"
]
},
{
"other": [
{
"first": "film",
"second": "basketball",
"third": "game"
}
]
}
],
"sns": {
"weibo": "weibo.com/OObigO",
"cnblogs": "cnblogs.com/fanyong",
"github": "github.com/FrankFan",
"email": "fanyong@gmail.com"
}
}
  • Email: